Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien | Revízie a údržba detských ihrísk, športových ihrísk, telocviční, posilňovní, lezeckých stien a telocvičného náradia

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien | Revízie a údržba detských ihrísk, športových ihrísk, telocviční, posilňovní, lezeckých stien a telocvičného náradia
Revízie a údržba detských ihrísk, športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien, Revízie a opravy športového náradia, Revízie a opravy telocvičného náradiaTelefón: +420 736 536 837
Revízie a údržba detských ihrísk, športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien, Revízie a opravy športového náradia, Revízie a opravy telocvičného náradiaAdresa: Libeř - Radlík 97, 254 01 Jílové u Prahy

Revízie a údržba detských ihrísk, športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien, Revízie a opravy športového náradia, Revízie a opravy telocvičného náradia

Profil firmy

Od roku 2000 jsme ve spolupráci s firmou Sportin Praha působili v oblasti revizí sportovních zařízení, přičemž bylo naší snahou uvést svým zákazníkům všechna revidovaná dětská a sportovní hřiště, posilovny a tělocvičny do souladu s platnými normami ČSN EN.

S postupným vývojem ve společnosti se zpřísňují bezpečnostní požadavky, upravují se znění norem a nařízení a ne vždy stačí provozovatelé sportovních zařízení a dětských hřišť držet krok s právě platnou legislativou. Pro výrobu a užívání tělocvičného nářadí, cvičebních ploch, dětských hřišť a činnost jejich provozovatelů byla vydána řada ČSN platných v souladu s evropskými normami (EN), kde je mj. stanoven i způsob provádění pravidelných revizních technických prohlídek.

Naše nezávislá, certifikovaná firma nabízí všem zájemcům z oblasti školství, dále sportovním organizacím, provozovatelům dětských či sportovních hřišť a posiloven, městským a obecním úřadům spravujících, nebo provozujících herní či sportovní zařízení, provedení inspekcí - revizí v souladu s platnými normami ČSN EN. Stručný přehled související legislativy a vydaných norem je uveden v odkazu Legislativa.

Jako držitelé certifikátů vydaných Českou společností pro jakost (CSQ-CERT) a Registračním a certifikačním orgánem Hospodářské komory ČR (Q-REGISTER) věříme, že uspokojíme všechny zákazníky svou odborností. Jsme připraveni Vám ve vašich záležitostech vždy ochotně pomoci.

Ing. Jiří Čáp

revize.dht@email.cz

736 536 837

Revize

Vstupní kontrola. Před uvedením dětského hřiště či jakéhokoli dalšího sportovního zařízení do provozu se doporučuje provedení vstupní kontroly za účelem zjištění možných závad, které mohou vzniknout nesprávným technologickým postupem při montáži, případně nesprávným umístěním prvku do prostoru. Tuto kontrolu provádí osoba nezávislá na výrobci (revizní technik nebo autorizovaná osoba /státní zkušebna/), která zkušebními kalibrovanými prostředky zjistí případné závady a navrhne způsob jejich odstranění, čímž je ještě před samotným uvedením hřiště či sportovního zařízení do provozu včas a s minimálními náklady eliminovano riziko odpovědnosti provozovatele.

Běžná vizuální kontrola. Tuto kontrolu provádí provozovatel (nebo jím pověřená osoba - školník, tělocvikář, správce herního zařízení, případně odpovědná osoba doprovázející např. děti z MŠ). Při využití veřejného zařízení dětmi z MŠ, ZŠ apod. je třeba toto zařízení a jeho nejbližší okolí předem zkontrolovat minimálně před zahájením herních aktivit dětí. Hrozí zde totiž potenciální zdroje nebezpečí způsobené vandalismem, povětrnostními podmínkami aj. (rozbité lahve a další nebezpečné předměty, zlomené či jinak nefunkční části herních prvků atd.). Interval kontrol závisí na četnosti využití (i při nevyužívání minimálně v rozmezí 1-3 dny), v každém případě však vždy před zahájením herních či sportovních aktivit. V případě nalezení závady je třeba sepsat zápis.

Provozní kontrola. Povinnost provádět provozní kontrolu má na základě platné legislativy provozovatel (nebo jím pověřená osoba - školník, tělocvikář, správce herního zařízení nebo odborná firma) minimálně každé 3 měsíce. Povinnost provádět provozní kontrolu vyplývá rovněž z pokynů výrobce, v jehož kompetenci však není určovat, kdo má kontrolu provádět (v praxi se tak nicméně často děje). Výrobce a dodavatel mohou provádět své vlastní kontroly v rámci záruční doby, které však nelze považovat za provozní kontrolu v tomto smyslu. Herní sestavy, zejména na dětských hřištích, musí být podle normy ČSN EN 1176-7-2009 podrobeny důslednému přezkoušení zaměřenému zejména na:

• pevnost všech spojů (dotáhnout),

• pevnost konstrukce,

• kontrolu skluzných ploch a dalších částí skluzavek,

• kontrolu otočných částí - čepy, klouby (případně promazat),

• kontrolu opotřebení a upevnění řetězů a lan,

• kontrolu dopadových ploch (dorovnat, doplnit),

• kontrolu dřevěných částí na možné poškození a vznik třísek,

• kontrolu stavu dřevěných prvků (zejména z důvodu hniloby, poškozené díly musí být nahrazeny originálními částmi od výrobce, buď výrobcem samotným, případně provozovatelem pověřenou firmou).

O provozní kontrole je třeba vždy sepsat zápis.

Hlavní roční kontrola. Nejdůležitější kontrola, kterou provádí v souladu s metodickým pokynem MŠMT č. j. 37014/2005-25 a metodikami Státního zdravotnického ústavu (1 - Zásady provozu volných hracích ploch a 2 - Metodické doporučení k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách) nezávislá certifikovaná osoba "revizní technik v oboru dětských hřišť, sportovních zařízení". Doba od poslední provedené hlavní roční kontroly (revize dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) nesmí přesáhnout 12 měsíců. Při této kontrole se provádí posouzení všech herních prvků, zařízení a dopadových ploch v souladu s požadavky příslušných ČSN EN. Účelem je zjistit jakoukoli změnu bezpečnosti herních a sportovních prvků, zařízení a dopadových ploch.Součástí závěrů kontroly je doporučení případných nápravných opatření, případně i doporučení vyřazení herního či sportovního prvku z užívání. V případě hrubých porušení bezpečnosti může být doporučeno uzavření areálu či jeho části do doby odstranění zjištěných závad. Stejně jako v případě provozní kontroly by měl provozovatel, který zodpovídá za dané zařízení, zadat provedení revize nezávislé odborně kvalifikované osobě, bez ohledu na případné doporučení výrobce. V souladu s ustanoveními v oblasti hospodářské soutěže by nemělo dojít ke kontrole jednoho výrobce druhým, což často vyvolává vleklé soudní spory, při kterých až do okamžiku vyřešení hrozí i uzavření provozovaného areálu - hřiště.

Po provedení roční kontroly musí být vyhotovena závěrečná zpráva a revizní protokol s popisem závad a doporučením k odstranění. Provedení fotodokumentace která bývá přílohou, umožňuje v případě jakýchkoli pochybností dokladovat oprávněnost deklarovaných závad.

Legislativa

Ze značného počtu ČSN EN souvisejících s problematikou revize dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen, posiloven a lezeckých stěn je níže uveden přehled základních tříd norem, které se k dané problematice vztahují.

Normy ze třídy 8390 – Sadovnictví a krajinářství

Normy ze třídy 9402 – Posilovací nářadí a zařízení

Normy ze třídy 9403 – Sportovní a tělocvičné náčiní, nářadí a potřeby

Normy ze třídy 9405 – Zařízení pro tělocvičny, hřiště a dětské hřiště

Normy ze třídy 9409 – Zařízení pro vodní sporty

Normy ze třídy 9420 – Horolezecká výzbroj

Normy ze třídy 9428 – Potřeby pro různé sporty

Normy ze třídy 9430 – Dětské hračky a vozítka

V případě zájmu o tuto problematiku rádi poradíme v otázce řešení jednotlivých sportovních a herních zařízení tak, aby vše po provedené revizi odpovídalo příslušné ČSN EN. Stejně tak poradíme i v případě výkladu zákonů, nařízení, vyhlášek a předpisů vztahujících se k dané oblasti.

Jednotlivé oblasti dané problematiky upravuje řada právních předpisů, mj. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; nařízení vlády č. 19/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky; vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch; metodický pokyn MŠMT č. j. 37014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vydaný na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); vyhlášku č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky; vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Certifikáty revizního technika

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien 

  Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien

 

Revize dětských hřišť, sportovišť a tělocvičen, ilustrační fotografie

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien 

 Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien  

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien

 Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien 

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien  Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien

Kategórie, v ktorých je firma zaradená

Poslať dopyt - Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien

Dopytový formulár
Pridať prílohy k dopytuPridať prílohy k dopytu  (max. 10MB pre jednu prílohu)
Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Kópia Vášho dopytu bude zaslaná aj na Váš e-mail.
ZDARMA POSLAŤ DOPYTBELLIMPEX s.r.o. - Cesta k bezpečnosti
Výstavba športovísk, ihrísk, parkovDetské a viacúčelové ihriská, športoviská, záhradná architektúraDetské ihrisko na kľúč priamo od výrobcuŠPORTOVÉ PROJEKTYIntersystem EU s.r.o. - detské ihriská, fintess ihriskáFRANTIŠEK SMITKA - DETSKÉ IHRISKÁ, WORKOUT, FITNESSPredaj, servis poľnohospodárskej a komunálnej technikyKompletná ponuka komunálnej technikyManutan, najväčší obchod s vybavením pre vašu firmu, sklady a dielňuVianočné osvetlenie, svetelné a vianočné dekorácie, prenájom vianočnej výzdoby,3D svetelné dekorácieRevízia detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stienŠpecialisti na svetelné dekorácie...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKOŠportové povrchy - ŠPORTFINAL s.r.o.Profesionálne LED vianočné osvetlenieRozhlasová a ozvučovacia technika ELMIK Vráble s.r.o.3D PROGRAM – unikátne 3D herné prvkyFLORA SERVIS GROUP, s.r.o.Komplexné riešenie pre obce a mestáDekorum s.r.o.A J Produkty a.s.Elephant smile,s.r.o.Bezpečnosť cestnej premávkyKompletné vybavenie škôlVýstavba športových areálovCSAKOM, spol. s r.o.Všetko pre školuwww.mojeihrisko.skPara Invest s.r.o.Záhradná, lesná a komunálna technikaOsvetlenie - ozvučenie miest a obcíVerejné a súkromné detské ihriská, fitness parky, mestský mobiliár.Verejné osvetlenie - Pema com, s.r.o.KAPA AUDIO - Professional SoundDextrade Žilina, s.r.o.Renovácia parkietVšetko pre bezpečné cestyIng. Viera Riljaková - INTERIÉRYŠKOLSKÝ A KANCELÁRSKY NÁBYTOKOdpadové kontajnery, nádrže, nádoby a ďalšie plastové a oceľové výrobkySTAVREMStroje pre údržbu a opravu komunikáciíVývoj – výroba – montáž a servis bezdrôtových rozhlasov – varovných systémovMarko MT, s.r.o.Komplexná ponuka učebných pomôcok pre základné školySPORTER ® s.r.o. - športoviská 3. tisícročiaURBANIX s.r.o. - Pouličné LED osvetlenie, LED osvetlenie športovískSPORT SERVICE, s.r.o. - multifunkčné a detské ihriská, workoutové a fintess ihriskáUsporiadanie festivalov a prenájom techniky na rôzne podujatiaVýrobca vonkajších vitrín a mobiliáru
Bezpečné povrchy pre detské ihriská a športoviskáBudujeme ihriská na cvičenie s vlastnou váhouVýroba a montáž zariadení detských ihrísk, športovísk, telocvičňového a športového náradia, parkovej i záhradnej architektúryKompletné vybavenie športovískPredaj a servis zariadení z oblasti práce v lese a pri údržbe krajinyZáhradná, lesná technika a komunálna technikaProfesionálna technika, závlahyVonkajšia upratovacia technikaPREDAJ PROFESIONÁLNEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ, KOMUNÁLNEJ, LESNÍCKEJ A ZÁHRADNEJ TECHNIKYProfesionálna komunálna technika pre údržbu miest a obcíSme špecialisti na modernizáciu a výstavbu verejného osvetleniaMULTIFUNKČNÉ - TENISOVÉ - FUTBALOVÉ IHRISKÁPredaj a prenájom dopravného značeniaČeský výrobca vianočných a svetelných dekoráciíKontajnery, skladovanie, vybavenie miest a obcí a mnoho inéhoVáš špecialista na kovový nábytokRozžiarte Vianoce vo Vašom okolíŠportové povrchy a detské ihriskáMY DVA Slovakia, s.r.o.Služby pre akékoľvek športovisko alebo ihriskoDOPLNKOVÁ EKO ARCHITEKTÚRANádoby a kontajnery na odpad pre komunálnu sféru a firmyPekné, funkčné a bezpečné detské ihriskáNajväčší výber certifikovaného nábytku, hračiek a pomôcok pre školy, škôlky a jasle.Drevené detské ihriská z agátového drevaSIGNATECH spol. s r. o.Inštalácaí káblových rozvodovMobiliár pre mestá a obceRealizácia športových staviebLeader v predaji komunálnej technikyŠkolský nábytok Daffer s.r.o.HIT HOFMAN, s.r.o.Inteligentné systémy monitorovania a riadenia dopravyVýroba kontajnerov na zber komunálneho odpaduSPORT REAL s.r.o.Šatňové skrinky s grafickým motívomSystémy pre dopravu a bezpečnosťNajväčší výrobca športovísk na SlovenskuKomplexné vybavenie športovískŠKOLÁČIK MAJO - školský nábytokAlex kovový a školský nábytok s.r.o.Detské ihriská, street workout, fitness prvkyŠkolex s.r.o.Študio-21 plus, s.r.o.Linea SK, s.r.o.P & L Slovakia, spol s r.o.RVL13 - workoutové ihriskáDodanie a montáž detských preliezačiek, ihrísk a Outdoor fitnessFrantišek Křivák - TEROSATPopredný európsky výrobca LED modulovMK hlas, s.r.o.