Podmienky ochrany osobných údajov na www.katalogfirmy.sk | Nezaradení - zberná kategória NEMAZAŤ

Podmienky ochrany osobných údajov na www.katalogfirmy.sk | Nezaradení - zberná kategória NEMAZAŤ
Nezaradení - zberná kategória NEMAZAŤTelefón: 00421 907 222 944

Nezaradení - zberná kategória NEMAZAŤ

Profil firmy

Podmienky ochrany osobných údajov na www.katalogfirmy.sk

1. Prevádzkovateľ

MONEX SLOVAKIA s.r.o. ako prevádzkovateľ a majiteľ www.katalogfirmy.sk (ďalej len spoločnosť “MONEX”) rešpektuje Vaše súkromie. Tieto podmienky o ochrane osobných údajov opisujú Vaše práva na ochranu Vašich osobných údajov a naše povinnosti súvisiace s ich ochranou.

Ak máte nejaké otázky, môžete sa na nás obrátiť na E-mail: info@katalogfirmy.sk, telefón: 00421 907 222 944, alebo poštou na našu adresu MONEX SLOVAKIA s.r.o., Banícka 14/7, 971 01 Prievidza.

2. Osobné údaje

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás identifikujú ako osobu, ako Vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa alebo telefónne číslo atď. Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb našim zákazníkom. V prípade, ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na marketingové účely, spoločnosť MONEX spracúva Vaše meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo. Prosíme, nepoužívajte webovú stránku www.katalogfirmy.sk ani naše služby, ak nesúhlasíte s tým, ako spracovávame osobné údaje podľa týchto podmienok ochrany osobných údajov.

3. Zdroje osobných údajov

Spoločnosť MONEX získava Vaše osobné údaje priamo od Vás, ktoré ste mu poskytol/a a to:

  • Vyplnením a odoslaním dopytového formulára,
  • Vyplnením a odoslaním registračného formulára,
  • Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára,
  • Potvrdením e-mailovej alebo tlačenej objednávky,
  • Potvrdením e-mailovej alebo tlačenej zmluvy,
  • Poskytnutím pri vzájomnej korešpondencií,
  • Poskytnutím pri osobnej alebo telefonickej komunikácií.

4. Účel spracúvania osobných údajov

Spoločnosť MONEX spracúva Vaše osobné údaje na nasledujúce marketingové účely:

(a) zasielanie newsletterov z www.katalogfirmy.sk obchodnej a neobchodnej povahy prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré môžu obsahovať reklamné a iné ponuky, odkazy na zaujímavé články z periodík a webových stránok spoločnosti MONEX, alebo iné informácie,

(b) zasielanie poštových listinných správ, informácií, ponúk a katalógov,

(c) kontaktovanie prostredníctvom telefónu s obchodnými alebo inými ponukami alebo neobchodnými informáciami, prieskumov, informáciami o pohľadávkach alebo inými otázkami,

(d) kontaktovanie prostredníctvom SMS a MMS správ,

(e) prieskumy spokojnosti a iné zákaznícke prieskumy,

(f) zhromaždenie do databázy vo formáte excel,

(g) evidencia osobných údajov v informačných systémoch spoločnosti MONEX.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli buď priamo v objednávke, zmluve, alebo prostredníctvom formulárov na našej webovej stránke www.katalogfirmy.sk , telefonicky alebo iným vierohodným spôsobom (napr. listom alebo e-mailom). Súhlas, ktorý ste nám poskytli na marketingové účely, je dobrovoľný a jeho poskytnutie nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou. Spoločnosť MONEX nemôže podmieňovať zmluvné plnenie udelením tohto súhlasu.

6. Odvolanie súhlasu

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať elektronickou poštou na adresu info@katalogfirmy.sk písomne na adresu MONEX SLOVAKIA s.r.o., Banícka 14/7, 971 01 Prievidza, alebo prostredníctvom e-mailovej odpovede na newslesterovú správu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje prestaneme bezodkladne spracúvať a vymažeme ich.

7. Právo namietať a právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Máte právo podať námietky voči spracúvaniu osobných údajov priamo spoločnosti MONEX SLOVAKIA s.r.o. a to e-mailom na adrese info@katalogfirmy.sk, alebo listom poštou na našu adresu MONEX SLOVAKIA s.r.o., Banícka 14/7, 971 01 Prievidza.

Okrem práva podať námietky máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8. Príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť MONEX spracúva Vaše osobné údaje predovšetkým pre vlastné účely. Okrem toho môže poskytnúť Vaše osobné údaje našim obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame. Ide o dôveryhodné osoby (tzv. príjemcovia a sprostredkovatelia), ktoré pre nás zabezpečujú vývoj, údržbu a prevádzkovanie softvérových riešení a iných služieb, prostredníctvom ktorých Vaše osobné údaje spracúvame.

Príjemcami Vašich osobných údajov sú okrem toho naši zamestnanci. Vaše osobné údaje môžeme s Vašim súhlasom poskytnúť aj tretím osobám, ktoré budú Vaše osobné údaje spracúvať pre ich marketingové potreby.

9. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Spoločnosť MONEX nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

10. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 20 rokov od udelenia Vášho súhlasu alebo do jeho odvolania. Po uplynutí tejto doby alebo pri odvolaní Vášho súhlasu Vaše osobné údaje vymažeme (okrem prípadu, ak Vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je súhlas). Pred uplynutím tejto doby Vás môžeme požiadať o predĺženie platnosti Vášho súhlasu na ďalších 20 rokov.

11. Práva dotknutej osoby

(a) Máte právo na prístup k svojim osobným údajom.

(b) Máte právo na opravu osobných údajov alebo, na obmedzenie spracovania osobných údajov.

(c) Máte právo na vymazanie osobných údajov.

(d) Máte právo podať námietku proti spracovaniu.

(e) Máte právo na prenositeľnosť údajov.

(f) Máte právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email spoločnosti MONEX podľa bodu 6.

(g) Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

12. Zásady spracúvania osobných údajov

(a) ZÁSADA ZÁKONNOSTI: Osobné údaje spracúvame spravodlivo, transparentne a len na základe zákonného dôvodu (súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy, plnenie zákonnej povinnosti, ochrana životne dôležitých záujmov dotknutej alebo inej fyzickej osoby, plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, oprávnený záujem spoločnosti MONEX). Pri spracúvaní nebudeme porušovať práva dotknutej osoby.

(b) ZÁSADA OBMEDZENIA ÚČELU: Osobné údaje môžeme spracúvať len na konkrétny, presne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel, inak len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(c) ZÁSADA MINIMALÍZÁCIE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Môžeme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme, alebo tie, ktoré nám umožňuje spracúvať zákon. Nepotrebné osobné údaje nebudeme spracúvať ani ich vyžadovať. Je zároveň aj na Vás, aby ste nám poskytli len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné potrebné na účel, pre ktorý ich budeme spracúvať a neposkytovali nám nadbytočné údaje (napr. pri vzájomnej komunikácii a pod.).

(d) ZÁSADA SPRÁVNOSTI: Spracúvame len správne a aktuálne osobné údaje. Ak sú nami spracúvané osobné údaje nesprávne alebo neúplné, tak ich opravíme alebo doplníme. Nesprávne osobné údaje vymažeme. Správnosť osobných údajov taktiež závisí aj od Vás, a preto je nevyhnutné, aby ste nám vždy poskytli správne a úplné osobné údaje.

(e) ZÁSADA MINIMALIZÁCIE UCHOVÁVANIA: Osobné údaje budeme spracúvať len po dobu potrebnú na splnenie účelu alebo stanovenú právnym predpisom. Dlhšie ich budeme spracúvať len na archivačné, vedecké alebo štatistické účely alebo účely historického výskumu.

(f) ZÁSADA INTEGRITY A DÔVERNOSTI: Osobné údaje ochránime pred stratou, náhodným vymazaním, poškodením, odcudzením alebo zničením. Zabezpečíme, aby nedochádzalo k nezákonnému spracúvaniu osobných údajov. Bezpečnosť osobných údajov je dôležitá a zabezpečujeme ju prostredníctvom štandardných primeraných technických a iných opatrení.

(g) ZÁSADA ZODPOVEDNOSTI: Zodpovedáme za bezpečnosť a ochranu osobných údajov Vám a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorý je oprávnený preskúmavať spracúvanie osobných údajov v rámci konania o ochrane osobných údajov.

13. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

(a) Spoločnosť MONEX prehlasuje, že prijala všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

(b) Spoločnosť MONEX prijala technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe.

(c) Spoločnosť MONEX prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby a osoby zúčastňujúce sa dopytového konania, ktoré týmto plní samotnú podstatu služby.

14. Spracúvanie osobných údajov detí

V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, a poskytli ste nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, je potrebné, aby bol tento súhlas udelený a potvrdený aj Vaším zákonným zástupcom. V tejto súvislosti môžeme od Vás požadovať dátum narodenia ako jeden z osobných údajov za účelom overenia Vášho veku.

15. Ostatné informácie

Tieto podmienky boli vytvorené za účelom vysvetlenia ochrany osobných údajov a posilnenia transparentnosti pri ich spracúvaní. Tieto podmienky budú pravidelne aktualizované a zverejnené na webových sídlach spoločnosti MONEX. Podmienky nadobúdajú účinnosť 25. mája 2018.

 

Kategórie, v ktorých je firma zaradená

Poslať dopyt - Podmienky ochrany osobných údajov na www.katalogfirmy.sk

Dopytový formulár
Názov (firmy / úradu) *
Pridať prílohy k dopytuPridať prílohy k dopytu  (max. 10MB pre jednu prílohu)
Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Kópia Vášho dopytu bude zaslaná aj na Váš e-mail.
ZDARMA POSLAŤ DOPYTBELLIMPEX s.r.o. - Cesta k bezpečnosti
Výstavba športovísk, ihrísk, parkovRealizácia športovísk a športových povrchovDetské ihrisko na kľúč priamo od výrobcuŠPORTOVÉ PROJEKTYIntersystem EU s.r.o. - detské ihriská, fintess ihriskáSAGANSPORT - Všetko pre šport a športoviskáKomplexná ponuka učebných pomôcok pre základné školyNabíjacie stanice pre elektromobilySolárne systémy od profesionálov - EU-POWER, s.r.o.Predaj, servis a inštalácia nabíjacích staníc pre elektromobilyCERTIFIKOVANÉ MERADLÁ PRE KUCHYŇUKompletná ponuka komunálnej technikyVianočné osvetlenie, svetelné a vianočné dekorácie, prenájom vianočnej výzdoby,3D svetelné dekorácieA J Produkty a.s.Para Invest s.r.o.Odpadové kontajnery, nádrže, nádoby a ďalšie plastové a oceľové výrobkyStroje pre údržbu a opravu komunikáciíVýstavba športových areálovZáhradná, lesná a komunálna technikaRozhlasová a ozvučovacia technika ELMIK Vráble s.r.o.Študio-21 plus, s.r.o.KAPA AUDIO - Professional SoundURBANIX s.r.o. - Pouličné LED osvetlenie, LED osvetlenie športovískFLORA SERVIS GROUP, s.r.o.Výrobca vonkajších vitrín a mobiliáruRevízia detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stienVývoj – výroba – montáž a servis bezdrôtových rozhlasov – varovných systémovSTAVREMZvislé a vodorovné dopravné značenie, dopravné zariadenieMANNET s.r.o. - technika a riešenia pre každéhoElephant smile,s.r.o.Osvetlenie - ozvučenie miest a obcí...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKOManutan, najväčší obchod s vybavením pre vašu firmu, sklady a dielňuVšetko pre bezpečné cestyŠpecialisti na svetelné dekorácieZhotovujeme detské ihriská rôznych variáciíKompletné vybavenie škôlVšetko pre školuDekorum s.r.o.Verejné a súkromné detské ihriská, fitness parky, mestský mobiliár.Bezpečnosť cestnej premávkyMarko MT, s.r.o.ŠKOLSKÝ A KANCELÁRSKY NÁBYTOKRenovácia parkietVerejné osvetlenie - Pema com, s.r.o.Komplexné riešenie pre obce a mestáCSAKOM, spol. s r.o.Eco Auto s.r.o. - Komunálna technika na elektrický pohonIng. Viera Riljaková - INTERIÉRYProfesionálne LED vianočné osvetlenieŠportové povrchy - ŠPORTFINAL s.r.o.SPORTER ® s.r.o. - športoviská 3. tisícročia
Bezpečné povrchy pre detské ihriská a športoviskáBudujeme ihriská na cvičenie s vlastnou váhouVýroba a montáž zariadení detských ihrísk, športovísk, telocvičňového a športového náradia, parkovej i záhradnej architektúryKompletné vybavenie športovískIhriská pre všetky generácie - DEXTRADE Žilina, s.r.o.Nabíjacie stanice pre elektromobilyDetské ihriská Play&Fun pre radosť detíZáhradná a komunálna technika - Agroservis spol. s r.o.Pekné, funkčné a bezpečné detské ihriskáMY DVA Slovakia, s.r.o.DOPLNKOVÁ EKO ARCHITEKTÚRANávrh a realizácia detských ihrískDrevené detské ihriská z agátového drevaFrantišek Křivák - TEROSATProfesionálna technika, závlahyKontajnery, skladovanie, vybavenie miest a obcí a mnoho inéhoP & L Slovakia, spol s r.o.Detské ihriská, street workout, fitness prvkyMobiliár pre mestá a obceHIT HOFMAN, s.r.o.Najväčší výrobca športovísk na SlovenskuZáhradná, lesná technika a komunálna technikaŠKOLÁČIK MAJO - školský nábytokPredaj a prenájom dopravného značeniaLeader v predaji komunálnej technikySlužby pre akékoľvek športovisko alebo ihriskoČeský výrobca vianočných a svetelných dekoráciíOzvučovacia technika pre mestá a obce, školy, škôlky, kultúrne domy, kostoly, domy smútku, športoviskáMULTIFUNKČNÉ - TENISOVÉ - FUTBALOVÉ IHRISKÁProfesionálna komunálna technika pre údržbu miest a obcíŠkolex s.r.o.Sme špecialisti na modernizáciu a výstavbu verejného osvetleniaŠportové povrchy a detské ihriskáRozžiarte Vianoce vo Vašom okolíŠatňové skrinky s grafickým motívomInteligentné systémy monitorovania a riadenia dopravyPopredný európsky výrobca LED modulovAlex kovový a školský nábytok s.r.o.Školský nábytok Daffer s.r.o.Ukazovatele rýchlosti pre bezpečnosť cestnej premávkyRealizácia športových staviebSPORT REAL s.r.o.Systémy pre dopravu a bezpečnosťLinea SK, s.r.o.Váš špecialista na kovový nábytokInštalácaí káblových rozvodovSIGNATECH spol. s r. o.RVL13 - workoutové ihriskáNádoby a kontajnery na odpad pre komunálnu sféru a firmy