ASFA - KDK s.r.o. - asfaltovanie ciest, chodníkov, parkovísk a mostov | Cesty, mosty, parkoviská, chodníky

ASFA - KDK s.r.o. - asfaltovanie ciest, chodníkov, parkovísk a mostov | Cesty, mosty, parkoviská, chodníky
Výstavba, rekonštrukcia, spevnených povrchov, cesty, mosty, chodníky, parkoviská, asfalty, miestne komunikácie, výtlky, asfaltobetónu, bitúmenové zmesi, liaty asfalt, úpravy ciest, chodníkov, vozoviek, komunikácií, diaľnic, živičné povrchy, asfaltovanie parkovísk, lesných ciest, mostíkov, vjazdov a dvorov rodinných domov, asfaltovanie ulíc, chodníkov, príjazdových ciest, cestičiekTelefón: 0903 41 64 87, 0911 66 55 95
Výstavba, rekonštrukcia, spevnených povrchov, cesty, mosty, chodníky, parkoviská, asfalty, miestne komunikácie, výtlky, asfaltobetónu, bitúmenové zmesi, liaty asfalt, úpravy ciest, chodníkov, vozoviek, komunikácií, diaľnic, živičné povrchy, asfaltovanie parkovísk, lesných ciest, mostíkov, vjazdov a dvorov rodinných domov, asfaltovanie ulíc, chodníkov, príjazdových ciest, cestičiekAdresa: Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Výstavba, rekonštrukcia, spevnených povrchov, cesty, mosty, chodníky, parkoviská, asfalty, miestne komunikácie, výtlky, asfaltobetónu, bitúmenové zmesi, liaty asfalt, úpravy ciest, chodníkov, vozoviek, komunikácií, diaľnic, živičné povrchy, asfaltovanie parkovísk, lesných ciest, mostíkov, vjazdov a dvorov rodinných domov, asfaltovanie ulíc, chodníkov, príjazdových ciest, cestičiek

Profil firmy

ASFA - KDK s.r.o. - asfaltérske práce

so sídlom v Dubnici nad Váhom pôsobí na trhu od roku 1995 .

V počiatočnom štádiu bola firma zameraná na zemné práce, neskôr hlavná činnosť spočívala vo výrobe a pokládke liatych asfaltov:

LAJ,  LAS,  LAH,

Od roku 1997 rozšírila firma činnosť o výrobu modifikovaných asfaltov, od ktorých je preukázaná skúška na asfaltovú stavebnú zmes typu LAS I modifikovaný, vykonanú VUIS s.r.o., Bratislava.

Tento materiál bol použitý na týchto dominantných stavbách:

Mostové objekty v úseku od Hornej Stredy po Hričovské podhradie

Obchvat Čadca

Mosty Skalité

Mosty Branisko

Most Mária Valéria Štúrovo

Vysprávky na diaľnici D1 v úseku Ilava – Nové Mesto nad Váhom, r. 2006

Daný materiál používame dodnes na opravy ciest (výtlky), dilatačných špár mostných uzáverov a chodníkov v jarnom a čiastočne aj v zimnom období do teploty -6 0C do hr. 3 cm bez zarezania a do hr. 12 cm so zarezaním (frézovaním) živičného krytu s dvojnásobnou aplikáciou, pri teplote +180°C, čo umožňuje kvalitný spoj dobrej životnosti.

 

OSTATNÉ REALIZOVANÉ STAVBY : (opravy ciest, chodníky, parkoviská…)

Mesto Obec
Dubnica nad Váhom Horné Srnie
Považská Bystrica Lednické Rovné
Trenčín Dobrá
Nové Mesto na Váhom Trenčianska Teplá
Ilava Breznica
Nová Dubnica Lednica
Púchov

 

Ďalšia náplň firmy spočíva v týchto prácach:

ASFALTÉRSKE PRÁCE

 • opravy výtlkov po zimnom období /po snehu/
 • opravy prekopávok po plynároch, vodároch a podobne
 • asfaltovanie ulíc, chodníkov, príjazdových ciest, cestičiek k obecným úradom, k domu smútku, kostolom, cintorínom, materským
 • školám, základným školám, zdravotníckym zariadeniam a podobne
 • asfaltovanie parkovísk, ihrísk, lesných ciest, mostíkov, vjazdov a dvorov rodinných domov
 • asfaltovanie vnútorných priestorov, garáží, hál atď...
 • zimná údržba ciest, parkovísk, chodníkov a spevnených plôch

 

VÝSTAVBA A OPRAVA CIEST:

 • realizácia kompletných dodávok ciest s krytom živičným šírky od 1,4 do 4 m
 • s krytom betónovým (panelovým) ako aj ciest menšieho významu s krytom penetračným
 • výstavba parkovísk, odstavných plôch a chodníkov
 • vykonávanie vysprávok vozoviek z obaľovaných zmesí
 • frézovanie vozoviek – malý rozsah
 • vykonávanie vysprávok po výstavbe inžinierskych sietí
 • rezanie živičných krytov vozoviek


Asfaltovanie chodnikov, ciest a parkovísk vykonávame tromi spôsobmi:

- technológia liateho asfaltu

/ ktorý je vhodný ako povrch podláh do skladov, výrobných hál, prevádzok živočíšnej výroby, na komunikácie, ihriská, chodníky /

- novou obaľovanou zmesou ABJ, ABH

- recyklovanou obaľovanou zmesou

 

NÁŠ STROJOVÝ PARK:

K realizácií uvedených činností firma ASFA - KDK s.r.o. používa vlastný strojový park:

Tatra 815 s prívesom

UNC LOCUST – 1203 v počte 2 ks s prídavným zariadením - fréza na asfalt, fréza na sneh, IP kladivo, podkopové zariadenie do š. 30 a 50 cm, prídavné zdvíhacie zariadenie, metla.

Súčasné smerovanie firmy na získavanie kompletných stavieb s celou koordináciou si vyžiadalo rozšírenie strojového parku ako sú vibračné valce, fréza, drtička asfaltu, vibračné dosky, a iné stavebné mechanizmy. V tomto období vedieme obchodné jednania o kúpe recyklátora asfaltových zmesí Bagela 7000.

Špecializujeme sa na komplexné riešenie a koordináciu dopravných prostriedkov, strojov a mechanizmov pre potreby zákazníka.

 

Strojový park
Strojový park
Valce BOMAG 1200, 5400, Finišér MS 223C š. od 1,4  do 4 m,
Finišér MS 223C, Fréza SIMEX PL 500 Fréza SIMEX PL 500 do hr. 12 cm,
Valce Bomag 1200 š. 70 cm, Multikára M 25 s prednou radlicou a sypačom
Bomag 2700 š. 100 cm, Traktory 2 ks – zimné radlice
Bomag 5400 š. 138 cm, Valec BOMAG 2700


Medzi ďalšie mechanizmy patrí vibračná doska 2 ks, hutniace kladivo 1 ks, rezačka na rezanie živičného a betonového krytu 1 ks, drtička asfaltu ALLU SML.


      

                                             oprava pozdĺžnych...                     a priečnych trhlín

Samozrejmosťou je náš osobný prístup od kontaktovania, cez prípravu rozpočtu až po finálne dokončenie zákazky. Team vyškolených odborníkova stálych zamestnancov vie zaujať správne stanovisko ku každému problému, či situácii.

Uvedomujeme si, že kvalitná a zodpovedná práca bude vždy našou najlepšou vizitkou i najväčším prínosom pre verejnosť. Nehovorí za nás len dokončené dielo, ale aj spôsob, akým ho realizujeme.

Nadväzujeme seriózne kontakty s verejnosťou v miestach terajšej i budúcej pôsobnosti firmy. Každý prejavený záujem o firmu KURT- Dubnica nad Váhom, hoci aj kritický, je pre nás impulzom k premýšľaniu, často i prvým krokom k novému obchodnému vzťahu.

Rešpektujeme právo každého jedinca, inštitúcie a organizácie na informácie o našej činnosti, ktorá sa ich bezprostredne dotýka. Obojstranná komunikácia im umožňuje lepšie pochopiť nevyhnutné dočasné obmedzenia spôsobené našou prácou a lepšie sa s nimi vyrovnať.

 

FOTOGALÉRIA NAŠICH REALIZÁCIÍ:

fotogaleriafotogaleriafotogaleriafotogaleria
fotogaleriafotogaleriafotogaleriafotogaleria
fotogaleriafotogaleriafotogaleriafotogaleria
fotogaleriafotogaleriafotogaleriafotogaleria

 

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY:

Oprava živičných krytov novou technológiou

Technológia opravy výtlkov a povrchových prasklín na živičných cestách

Každé stavebné dielo potrebuje pravidelnú údržbu a opravu. Cestná vozovka je okrem dopravného zaťaženia poškodzovaná aj klimatickým vplyvom. Deštrukcia živičných krytov je otázkou času, preto správna údržba resp. oprava v správnom čase je najlepšou kombináciou na zachovanie prevádzkovej spôsobilosti vozovky a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky pri optimálnych finančných nákladoch. Týmito opatreniami predídeme tvorbe prasklín živičného krytu a následného porušenia krytu – vzniku jám, výtlkov.

Pri týchto opravách používame novú technológiu, ktorá je založená na lokálnom zahriatí opravovaného miesta termodynamickou ohrievacou doskou.
Ohrievacia doska je v prevádzkovej polohe položená priamo na asfaltový povrch, čím sú eliminované tepelné straty hlavne za nepriaznivých poveternostných podmienok. Po nahriatí opraveného miesta je možné dosku presunúť na ďalšie miesto, alebo ju vypnúť. Vzhľadom k minimálnej tepelnej zotrvačnosti nie je potrebné dosku dlho nahrievať a prestáva hriať okamžite po vypnutí.

Recyklačná jednotka

Jednou z najdôležitejších súčastí tejto technológie je recyklačná jednotka, v ktorej je možná príprava originálnej zmesi, ale aj recyklátu. Výhodou recyklačnej jednotky je motorové miešacie zariadenie, ktoré výrazne zrýchľuje prípravu originálnej zmesi a umožňuje primiešanie špeciálnych aditív zlepšujúcich vlastnosti recyklovanej zmesi. Veľkosť tohto zariadenia je navrhnutá tak, aby dosahovalo vysokej kapacity cca 200 kg/30 min. Obsluha však môže pripraviť práve toľko zmesi, koľko bude v rámci pracovnej doby spracované.

Počasie

Technológia je navrhnutá tak, aby mohla pracovať aj pri teplotách pod bodom mrazu a nie je závislá na dodávke teplej balenej zmesi. Preto ju možno s úspechom používať v priebehu celého roka. Nie je teda potrebné hľadať provizórne krátkodobé riešenia k zabezpečeniu bezpečnosti prevádzky v zimných mesiacoch, kedy vzniká najviac porúch.

Čas

Oproti iným spôsobom opravy vozoviek je technológia veľmi rýchla a už po 30 min. je miesto opravy pripravené k bežnej prevádzke.

Ekonomická prevádzka.

Zahrievacie dosky a recyklačné jednotky sú už v princípe navrhnuté ako úsporné zariadenie s malou spotrebou a nízkymi energetickými stratami. Toto spolu s faktom, že technológia využíva recyklovaný materiál a malý počet pracovníkov, robí z tejto technológie ekonomicky veľmi zaujímavú metódu opravy komunikácií.

Technológia opravy pozdĺžnych špár a prasklín na živičných cestách.1. Príprava špár pre následné plnenie asfaltovou zmesou sa robí za pomoci diamantovej kotúčovej frézy s itegrovaným odsávačom so samopojazdným mechanizmom. Ide o suchý proces, kde je materiál odfrézovaný von. Hĺbka frézovania je max 55 mm pre priemer kotúča 200 mm. K frézovaniu sa používajú tri druhy diamantových kotúčov na šírku frézovanej špáry 15 mm, 10 mm a 6 mm. Na frézovanie asfaltu v blízkosti stien sa používa diamantový frézovací kotúč rozmerov 150 x 30 x 25,4 mm, frézovacia šírka 15 mm.

2. Pre ošetrenie vyfrézovanej špáry sa používa horák s kombináciou stlačeného vzduchu a propanbutánu.

3. K úplnému utesneniu špár slúži zariadenie na ohrev a aplikáciu zálievkoveho materiálu na trojkolovom podvozku. Zariadenie má regulátor teploty s kontrolou na merači teploty, ochranný štít plameňa na spodnej časti kotlíku pre zabránenie prehriatia zálievkovej hmoty, zásypová jednotka.

Životnosť takto opravených komunikácií sa predĺži o 3 až 5 rokov.

Kategórie, v ktorých je firma zaradená

Poslať dopyt - ASFA - KDK s.r.o. - asfaltovanie ciest, chodníkov, parkovísk a mostov

Dopytový formulár
Názov (firmy / úradu) *
Pridať prílohy k dopytuPridať prílohy k dopytu  (max. 10MB pre jednu prílohu)
Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Kópia Vášho dopytu bude zaslaná aj na Váš e-mail.
ZDARMA POSLAŤ DOPYTBELLIMPEX s.r.o. - Cesta k bezpečnosti
Výstavba športovísk, ihrísk, parkovRealizácia športovísk a športových povrchovDetské ihrisko na kľúč priamo od výrobcuŠPORTOVÉ PROJEKTYIntersystem EU s.r.o. - detské ihriská, fintess ihriskáSAGANSPORT - Všetko pre šport a športoviskáEco Auto s.r.o. - Komunálna technika na elektrický pohonKompletná ponuka komunálnej technikyManutan, najväčší obchod s vybavením pre vašu firmu, sklady a dielňuRozhlasová a ozvučovacia technika ELMIK Vráble s.r.o.Bezpečnosť cestnej premávkyVýstavba športových areálovNabíjacie stanice pre elektromobilySTAVREMVýrobca vonkajších vitrín a mobiliáruElephant smile,s.r.o.Športové povrchy - ŠPORTFINAL s.r.o.Revízia detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stienVianočné osvetlenie, svetelné a vianočné dekorácie, prenájom vianočnej výzdoby,3D svetelné dekorácieKomplexná ponuka učebných pomôcok pre základné školywww.mojeihrisko.skRenovácia parkietKomplexné riešenie pre obce a mestáSolárne systémy od profesionálov - EU-POWER, s.r.o.Vývoj – výroba – montáž a servis bezdrôtových rozhlasov – varovných systémovOdpadové kontajnery, nádrže, nádoby a ďalšie plastové a oceľové výrobkyZáhradná, lesná a komunálna technikaProfesionálne LED vianočné osvetlenieFLORA SERVIS GROUP, s.r.o.Para Invest s.r.o.A J Produkty a.s.Špecialisti na svetelné dekorácieIng. Viera Riljaková - INTERIÉRY...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKOVerejné osvetlenie - Pema com, s.r.o.MANNET s.r.o. - technika a riešenia pre každéhoDekorum s.r.o.Verejné a súkromné detské ihriská, fitness parky, mestský mobiliár.SPORTER ® s.r.o. - športoviská 3. tisícročiaURBANIX s.r.o. - Pouličné LED osvetlenie, LED osvetlenie športovískOsvetlenie - ozvučenie miest a obcíZhotovujeme detské ihriská rôznych variáciíŠKOLSKÝ A KANCELÁRSKY NÁBYTOKUsporiadanie festivalov a prenájom techniky na rôzne podujatiaVšetko pre školuCSAKOM, spol. s r.o.Všetko pre bezpečné cestyKAPA AUDIO - Professional SoundZvislé a vodorovné dopravné značenie, dopravné zariadenieMarko MT, s.r.o.Dextrade Žilina, s.r.o.Stroje pre údržbu a opravu komunikácií
Bezpečné povrchy pre detské ihriská a športoviskáBudujeme ihriská na cvičenie s vlastnou váhouVýroba a montáž zariadení detských ihrísk, športovísk, telocvičňového a športového náradia, parkovej i záhradnej architektúryKompletné vybavenie športovískIhriská pre všetky generácie - DEXTRADE Žilina, s.r.o.SIGNATECH spol. s r. o.Nabíjacie stanice pre elektromobilyProfesionálna komunálna technika pre údržbu miest a obcíDetské ihriská Play&Fun pre radosť detíSlužby pre akékoľvek športovisko alebo ihriskoRVL13 - workoutové ihriskáRealizácia športových staviebHIT HOFMAN, s.r.o.Komplexné vybavenie športovískZáhradná, lesná technika a komunálna technikaP & L Slovakia, spol s r.o.Popredný európsky výrobca LED modulovDrevené detské ihriská z agátového drevaŠportové povrchy a detské ihriskáPredaj a prenájom dopravného značeniaInštalácaí káblových rozvodovLinea SK, s.r.o.Ozvučovacia technika pre mestá a obce, školy, škôlky, kultúrne domy, kostoly, domy smútku, športoviskáŠatňové skrinky s grafickým motívomDetské ihriská, street workout, fitness prvkyUkazovatele rýchlosti pre bezpečnosť cestnej premávkyAlex kovový a školský nábytok s.r.o.Inteligentné systémy monitorovania a riadenia dopravyLeader v predaji komunálnej technikyČeský výrobca vianočných a svetelných dekoráciíŠkolský nábytok Daffer s.r.o.Nádoby a kontajnery na odpad pre komunálnu sféru a firmyProfesionálna technika, závlahyMY DVA Slovakia, s.r.o.František Křivák - TEROSATSme špecialisti na modernizáciu a výstavbu verejného osvetleniaNajväčší výrobca športovísk na SlovenskuMobiliár pre mestá a obceKontajnery, skladovanie, vybavenie miest a obcí a mnoho inéhoSPORT REAL s.r.o.MULTIFUNKČNÉ - TENISOVÉ - FUTBALOVÉ IHRISKÁNávrh a realizácia detských ihrískŠKOLÁČIK MAJO - školský nábytokZáhradná a komunálna technika - Agroservis spol. s r.o.Váš špecialista na kovový nábytokRozžiarte Vianoce vo Vašom okolíŠkolex s.r.o.Pekné, funkčné a bezpečné detské ihriskáSystémy pre dopravu a bezpečnosťŠtudio-21 plus, s.r.o.DOPLNKOVÁ EKO ARCHITEKTÚRA