TRANSTAV TT s.r.o. - Stavebné a zemné práce, autodoprava | Cesty, mosty, parkoviská, chodníky

TRANSTAV TT s.r.o. - Stavebné a zemné práce, autodoprava | Cesty, mosty, parkoviská, chodníky
Výstavba, rekonštrukcia, spevnených povrchov, cesty, mosty, chodníky, parkoviská, asfalty, miestne komunikácie, výtlky, asfaltobetónu, bitúmenové zmesi, liaty asfalt, úpravy ciest, chodníkov, vozoviek, komunikácií, diaľnic, živičné povrchy, asfaltovanie parkovísk, lesných ciest, mostíkov, vjazdov a dvorov rodinných domov, asfaltovanie ulíc, chodníkov, príjazdových ciest, cestičiekTelefón: +421 948 200 288
Výstavba, rekonštrukcia, spevnených povrchov, cesty, mosty, chodníky, parkoviská, asfalty, miestne komunikácie, výtlky, asfaltobetónu, bitúmenové zmesi, liaty asfalt, úpravy ciest, chodníkov, vozoviek, komunikácií, diaľnic, živičné povrchy, asfaltovanie parkovísk, lesných ciest, mostíkov, vjazdov a dvorov rodinných domov, asfaltovanie ulíc, chodníkov, príjazdových ciest, cestičiekAdresa: Jazdecká 8347/81, 917 08 Trnava

Výstavba, rekonštrukcia, spevnených povrchov, cesty, mosty, chodníky, parkoviská, asfalty, miestne komunikácie, výtlky, asfaltobetónu, bitúmenové zmesi, liaty asfalt, úpravy ciest, chodníkov, vozoviek, komunikácií, diaľnic, živičné povrchy, asfaltovanie parkovísk, lesných ciest, mostíkov, vjazdov a dvorov rodinných domov, asfaltovanie ulíc, chodníkov, príjazdových ciest, cestičiek

Profil firmy

Stavebná činnosť

Naša spoločnosť Vám ponúka komplexné dodávky stavebných prác a rekonštrukcií. Vďaka bohatým skúsenostiam v stavebníctve obore odvádzame vysoko kvalitnú realizáciu: 

 • realizácia chodníkov a komunikácií
 • výstavba inžinierskych sietí
 • zemné práce
 • výstavba rodinných domov na kľúč

Zemné práce

V rámci našej ponuky prevádzame komplexné zemné práce: 

 • výkopy jám
 • výkopy pre inžinierske siete
 • výkopy pre základy
 • čistenie a prehlbovanie priekop
 • asanačné (búracie) práce
 • pieskovanie a obsyp zákopov
 • planírovanie
 • terénne úpravy svahov lyžicou

Autodoprava

Našimi nákladnými automobilmi zabezpečujeme kvalitnú a spoľahlivú autodopravu: 

 • preprava stavebného materiálu
 • preprava sypkých materiálov
 • preprava zeminy
 • odvoz stavebného odpadu
 • preprava asfaltových zmesí

Naše referencie realizovaných projektov:

ROK 2018

Nohejbalové ihrisko – Justičný palác BA- odkop kufra, zhotovenie štrkodrvovej vrsty, odvodnenie žľabmy, realizácia tartanového povrchu.

Freudenberg Potvorice- HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií a parkovísk, asfalty

Goodman Senec 2 etapa- HTU, zemnné práce, búracie práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií

Felbermayer Bratislava- HTU, zemnné práce, búracie práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií

Presskam Bratislava- podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, drenáže, pokládka obrubníkov

Koliba BA - HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií a parkovísk, pokládka dlažby na chodníkoch a parkoviskách

Slnečnice - Južné Mesto zóna C3 - HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií a parkovísk,drenáže, pokládka dlažby na chodníkoch a parkoviskách, kladenie obrubníkov.

Atletický ovál Lamač - HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy, kladenie záhonových obrubníkov, zhotovenie doskočiska

Obytný súbor Dúbravy- podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií a parkovísk, pokládka dlažby na chodníkoch a parkoviskách

Bezbarierové Dvojihisko na Slávii- REVITALIZÁCIA – zemné práce, demontáž oceľových stožiarov a zábradlí ,úprava plochy laserovým grédrom,mixovanie zeminy s riečnym kamenivom, realizácia závlah a čerpacej stanice, výsev trávy.

Novares Trnava - HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií ,drenáže, pokládka dlažby na chodníkoch, kladenie obrubníkov.

ROK 2017

IBV 3B Kamenná cesta - Trnava- cesty, kanalizácia dažďová a splašková,inž. siete, chodníky - rok 2017 –súkromný investor

Obytný súbor Škultétyho II fáza. Spevnené plochy, odvodňovacie žľaby, uličné vpuste. Realizované pre Cesty Nitra a.s. rok 2017

Bytový dom Fuxova –BA – spevnené plochy, odvodňovacie žľaby, uličné vpuste, zámková dlažba, terénne úpravy. Realizavané pre Cesty Nitra. Rok 2017

Parkovisko pre PSA Peugeot – Trnava – dovoz štrkodrvy, úprava do nivelety. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

Staveničná komunikácia Borry Home- dovoz a úprava štrkodrvy do nivelety. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

Rekonštrukcia obecnej cesty Marianka – odvodnenie, chodník, verejné osvetlenie, terénne úpravy. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

IBV 4B – Trnava – CB kryt, dažďová a splašková kanalizácia, IS, chodníky, VO- súkromný investor. Rok 2017

Tréningové centrum AS Trenčín- Ostrov- HTU, drenáže, obrubníky, dovoz štrkodrvy a úprava do nivelety, puzdra pre oplotenie. Realizované pre DEALS MANAGEMENT. Rok 2017

Goodman Senec 1. etapa- rekonštrukcia ciest, drenáže, štrkodrvy, CBGM. Relaizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

ROK 2016

IBV 3B Kamenná cesta - Trnava- cesty, kanalizácia dažďová a splašková,inž. siete, chodníky - rok 2017 –súkromný investor

Obytný súbor Škultétyho II fáza. Spevnené plochy, odvodňovacie žľaby, uličné vpuste. Realizované pre Cesty Nitra a.s. rok 2017

Bytový dom Fuxova –BA – spevnené plochy, odvodňovacie žľaby, uličné vpuste, zámková dlažba, terénne úpravy. Realizavané pre Cesty Nitra. Rok 2017

Parkovisko pre PSA Peugeot – Trnava – dovoz štrkodrvy, úprava do nivelety. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

Staveničná komunikácia Borry Home- dovoz a úprava štrkodrvy do nivelety. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

Rekonštrukcia obecnej cesty Marianka – odvodnenie, chodník, verejné osvetlenie, terénne úpravy. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

IBV 4B – Trnava – CB kryt, dažďová a splašková kanalizácia, IS, chodníky, VO- súkromný investor. Rok 2017

Tréningové centrum AS Trenčín- Ostrov- HTU, drenáže, obrubníky, dovoz štrkodrvy a úprava do nivelety, puzdra pre oplotenie. Realizované pre DEALS MANAGEMENT. Rok 2017

Goodman Senec 1. etapa- rekonštrukcia ciest, drenáže, štrkodrvy, CBGM. Relaizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

Roky 2012-2015

Dočasné odstavné pruhy D1 - Trnava-Bratislava, odkopávky zeminy, realizácia konštrukčných vrstiev komplet, zhotovenie krajníc a terénne úpravy, odvodnenie. Realizované pre Cesty Nitra, a.s.

Hala, recyklácia skla Šelpice - spevnené plochy a vnútroareálové komunikácie. Realizované pre Keraming, a.s.

Dočasné odstavné pruhy D1 - Trnava-Bratislava, odkopávky zeminy, realizácia konštrukčných vrstiev komplet, zhotovenie krajníc a terénne úpravy, výkop rygolov, odvodňovacie žľaby, pokládka, svahovanie, obkladanie svahov kameňom. Realizované pre TSS Grade, a.s.

IBV 3 Kamenná cesta - Jazdecká ulica , Trnava- cesty, kanalizácia dažďová a splašková,inž. siete, chodníky - rok 2009 - investor

IBV 4 Kamenná cesta, Trnava - ul. Oskara Čepana- skryvka ornice, cesty, chodníky, inž. siete, kanalizácia dažď a splašková, autobusové zastávky - rok 2012- 2013- investor

Freudenberg Potvorice, etapa 2- vnútroareálová komunikácia, chodníky, rozšírenie parkoviska, odvodňovacie žľaby,dopravné značenie- rok 2013 - subdodávateľ pre Keraming a.s.

Elster Stará Turá , etapa 2- vnútroareálová komunikácia, drenáže - odvodnenia, chodníky, skyvka ornice, gabionový múr, dopravné značenie - rok 2012 - subdodávka pre Keraming a.s

Elster Stará Turá - vnútroareálové úpravy- rozšírenie cesty a chodníkov, dopravné značenie- rok 2014- subdodávka pre Keraming a.s

Jaslovské Bohunice - chodníky- rok 2013 a 2014 , subdodávka pre TSS Grade a.s.

Horné Orešany - dopravné ihrisko- rok 2014 - dodávateľ pre ZŠ Horné Orešany

TMT The Mall Trnava - HTU - zemná stabilizácia - rok 2013 - subdodávka pre Keraming a.s

Rozšírenie cesty - Križovatka na Gagarinovej ulici , Bratislava- rok 2011 - subdodávka pre TSS Grade a.s.

Inergy Lozorno etapa 2 - vnútroareálová komunikácia, parkovisko, odvodnenia, dopravné značenie, terénne úpravy, rok 2012 - subdodávka pre Aquating s.r.o

IBV 3 B jazdecká ulica- kanalizácia, inž. siete, cesty - parkoviská , chodníky- rok 2014 - 2015 - investor

IBV 4 B predĺženie- cesty, kanalizácia, chodníky, inž. siete- rok 2015 - investor

Fremach Kroměříž - vnútro halové úpravy- podkladové vrstvy- rok 2013 - subdodávka pre Keraming a.s

MTF Trnava - HTU ( hrubé terénne úpravy) rok 2013- subdodávka pre Keraming a.s

Regulácia toku Trnávka - dĺžka 1 km- rok 2009 - subdodávka pre SVP Piešťany

Bernolákovo – cyklotrasa – podkladové vrstvy zo štrkodrvy a KSC , rok 2015 – subdodávka pre Swietelsky a.s

Firma TRANSTAV TT – Trnava – výstavba firmy – spevnené plochy, oplotenie , hala rok 2015- 2016– investor

Južné Mesto – Slnečnice – Bratislava – zemná stabilizácia, podkladové vrsty, zámkové dlažby, odvodnenie spevnených plôch - rok 2015 - subdodávka pre Cesty Nitra a.s.

Leoni Slovakia- Trenčianska Teplá - parkoviská zo zámkovej dlažby, oporný múr, dažďová kanalizácia, ORL - rok 2015 –subdodávka pre Cesty Nitra a.s.

ZF Slovakia – Trnava – odhumusovanie pod halu, zhotovenie podkladovej vrstvy zo štrkodrvy – rok 2015 – subdodávka pre PROMA žilina

Rekonštrukcia križovatky Ivánska – Pestovateľská - búracie práce, podkladové vrsty zo ŠD a KSC, odvodnenie komunikácie, kladenie Keselsky obrubníkov, zámkové dlažby, palisády- rok 2015- subdodávka pre Cesty Nitra a.s.

Aquarelax Trnava – parkoviská , odhumusovanie, podkladové vrstvy, zámkové dlažby- rok 2015 – dodávateľ pre Aquarelax spol. s.r.o.

Naše stroje:

KOMATSU PW180

JCB 4CX

VENIERI 1.33B

KOMATSU SK 820

VALEC 12T VV 110

MERCEDES ACTROS 4141

TATRA 815

MERCEDES ACTROS 2640 + TANDEM

MERCEDES ACTROS 2643+TANDEM

MERCEDES AXOR

MERCEDES ACTROS

KOMATSU WB97R

Kategórie, v ktorých je firma zaradená

Poslať dopyt - TRANSTAV TT s.r.o. - Stavebné a zemné práce, autodoprava

Dopytový formulár
Názov (firmy / úradu) *
Pridať prílohy k dopytuPridať prílohy k dopytu  (max. 10MB pre jednu prílohu)
Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Kópia Vášho dopytu bude zaslaná aj na Váš e-mail.
ZDARMA POSLAŤ DOPYTBELLIMPEX s.r.o. - Cesta k bezpečnosti
Výstavba športovísk, ihrísk, parkovRealizácia športovísk a športových povrchovDetské ihrisko na kľúč priamo od výrobcuŠPORTOVÉ PROJEKTYIntersystem EU s.r.o. - detské ihriská, fintess ihriskáSAGANSPORT - Všetko pre šport a športoviskáEco Auto s.r.o. - Komunálna technika na elektrický pohonKompletná ponuka komunálnej technikyManutan, najväčší obchod s vybavením pre vašu firmu, sklady a dielňuŠKOLSKÝ A KANCELÁRSKY NÁBYTOKNabíjacie stanice pre elektromobilyMarko MT, s.r.o.Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRYŠportové povrchy - ŠPORTFINAL s.r.o.Komplexná ponuka učebných pomôcok pre základné školyProfesionálne LED vianočné osvetlenieVerejné osvetlenie - Pema com, s.r.o.STAVREMVývoj – výroba – montáž a servis bezdrôtových rozhlasov – varovných systémovSPORTER ® s.r.o. - športoviská 3. tisícročia...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKOStroje pre údržbu a opravu komunikáciíVýrobca vonkajších vitrín a mobiliáruOdpadové kontajnery, nádrže, nádoby a ďalšie plastové a oceľové výrobkyCSAKOM, spol. s r.o.KAPA AUDIO - Professional SoundRevízia detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stienZáhradná, lesná a komunálna technikaVšetko pre školuVýstavba športových areálovDekorum s.r.o.FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.Rozhlasová a ozvučovacia technika ELMIK Vráble s.r.o.Dextrade Žilina, s.r.o.Elephant smile,s.r.o.Zvislé a vodorovné dopravné značenie, dopravné zariadenieVerejné a súkromné detské ihriská, fitness parky, mestský mobiliár.Všetko pre bezpečné cestyURBANIX s.r.o. - Pouličné LED osvetlenie, LED osvetlenie športovískSolárne systémy od profesionálov - EU-POWER, s.r.o.Špecialisti na svetelné dekorácieMANNET s.r.o. - technika a riešenia pre každéhoBezpečnosť cestnej premávkyRenovácia parkietUsporiadanie festivalov a prenájom techniky na rôzne podujatiaA J Produkty a.s.Osvetlenie - ozvučenie miest a obcíwww.mojeihrisko.skVianočné osvetlenie, svetelné a vianočné dekorácie, prenájom vianočnej výzdoby,3D svetelné dekorácieZhotovujeme detské ihriská rôznych variáciíKomplexné riešenie pre obce a mestáPara Invest s.r.o.
Bezpečné povrchy pre detské ihriská a športoviskáBudujeme ihriská na cvičenie s vlastnou váhouVýroba a montáž zariadení detských ihrísk, športovísk, telocvičňového a športového náradia, parkovej i záhradnej architektúryKompletné vybavenie športovískIhriská pre všetky generácie - DEXTRADE Žilina, s.r.o.SIGNATECH spol. s r. o.Nabíjacie stanice pre elektromobilyProfesionálna komunálna technika pre údržbu miest a obcíDetské ihriská Play&Fun pre radosť detíPekné, funkčné a bezpečné detské ihriskáZáhradná, lesná technika a komunálna technikaŠatňové skrinky s grafickým motívomInteligentné systémy monitorovania a riadenia dopravyAlex kovový a školský nábytok s.r.o.MULTIFUNKČNÉ - TENISOVÉ - FUTBALOVÉ IHRISKÁRozžiarte Vianoce vo Vašom okolíŠportové povrchy a detské ihriskáPredaj a prenájom dopravného značeniaŠkolex s.r.o.Popredný európsky výrobca LED modulovKomplexné vybavenie športovískNádoby a kontajnery na odpad pre komunálnu sféru a firmySme špecialisti na modernizáciu a výstavbu verejného osvetleniaDOPLNKOVÁ EKO ARCHITEKTÚRAZáhradná a komunálna technika - Agroservis spol. s r.o.MY DVA Slovakia, s.r.o.Kontajnery, skladovanie, vybavenie miest a obcí a mnoho inéhoSlužby pre akékoľvek športovisko alebo ihriskoVáš špecialista na kovový nábytokFrantišek Křivák - TEROSATProfesionálna technika, závlahyČeský výrobca vianočných a svetelných dekoráciíNajväčší výrobca športovísk na SlovenskuP & L Slovakia, spol s r.o.HIT HOFMAN, s.r.o.Linea SK, s.r.o.Drevené detské ihriská z agátového drevaRealizácia športových staviebMobiliár pre mestá a obceOzvučovacia technika pre mestá a obce, školy, škôlky, kultúrne domy, kostoly, domy smútku, športoviskáLeader v predaji komunálnej technikyŠKOLÁČIK MAJO - školský nábytokInštalácaí káblových rozvodovRVL13 - workoutové ihriskáŠkolský nábytok Daffer s.r.o.Detské ihriská, street workout, fitness prvkyŠtudio-21 plus, s.r.o.Ukazovatele rýchlosti pre bezpečnosť cestnej premávkySystémy pre dopravu a bezpečnosťNávrh a realizácia detských ihrískSPORT REAL s.r.o.