TRANSTAV TT s.r.o. - Stavebné a zemné práce, autodoprava | Cesty, mosty, parkoviská, chodníky

TRANSTAV TT s.r.o. - Stavebné a zemné práce, autodoprava | Cesty, mosty, parkoviská, chodníky
Výstavba, rekonštrukcia, spevnených povrchov, cesty, mosty, chodníky, parkoviská, asfalty, miestne komunikácie, výtlky, asfaltobetónu, bitúmenové zmesi, liaty asfalt, úpravy ciest, chodníkov, vozoviek, komunikácií, diaľnic, živičné povrchy, asfaltovanie parkovísk, lesných ciest, mostíkov, vjazdov a dvorov rodinných domov, asfaltovanie ulíc, chodníkov, príjazdových ciest, cestičiekTelefón: +421 948 200 288
Výstavba, rekonštrukcia, spevnených povrchov, cesty, mosty, chodníky, parkoviská, asfalty, miestne komunikácie, výtlky, asfaltobetónu, bitúmenové zmesi, liaty asfalt, úpravy ciest, chodníkov, vozoviek, komunikácií, diaľnic, živičné povrchy, asfaltovanie parkovísk, lesných ciest, mostíkov, vjazdov a dvorov rodinných domov, asfaltovanie ulíc, chodníkov, príjazdových ciest, cestičiekAdresa: Jazdecká 8347/81, 917 08 Trnava

Výstavba, rekonštrukcia, spevnených povrchov, cesty, mosty, chodníky, parkoviská, asfalty, miestne komunikácie, výtlky, asfaltobetónu, bitúmenové zmesi, liaty asfalt, úpravy ciest, chodníkov, vozoviek, komunikácií, diaľnic, živičné povrchy, asfaltovanie parkovísk, lesných ciest, mostíkov, vjazdov a dvorov rodinných domov, asfaltovanie ulíc, chodníkov, príjazdových ciest, cestičiek

Profil firmy

Stavebná činnosť

Naša spoločnosť Vám ponúka komplexné dodávky stavebných prác a rekonštrukcií. Vďaka bohatým skúsenostiam v stavebníctve obore odvádzame vysoko kvalitnú realizáciu: 

 • realizácia chodníkov a komunikácií
 • výstavba inžinierskych sietí
 • zemné práce
 • výstavba rodinných domov na kľúč

Zemné práce

V rámci našej ponuky prevádzame komplexné zemné práce: 

 • výkopy jám
 • výkopy pre inžinierske siete
 • výkopy pre základy
 • čistenie a prehlbovanie priekop
 • asanačné (búracie) práce
 • pieskovanie a obsyp zákopov
 • planírovanie
 • terénne úpravy svahov lyžicou

Autodoprava

Našimi nákladnými automobilmi zabezpečujeme kvalitnú a spoľahlivú autodopravu: 

 • preprava stavebného materiálu
 • preprava sypkých materiálov
 • preprava zeminy
 • odvoz stavebného odpadu
 • preprava asfaltových zmesí

Naše referencie realizovaných projektov:

ROK 2018

Nohejbalové ihrisko – Justičný palác BA- odkop kufra, zhotovenie štrkodrvovej vrsty, odvodnenie žľabmy, realizácia tartanového povrchu.

Freudenberg Potvorice- HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií a parkovísk, asfalty

Goodman Senec 2 etapa- HTU, zemnné práce, búracie práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií

Felbermayer Bratislava- HTU, zemnné práce, búracie práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií

Presskam Bratislava- podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, drenáže, pokládka obrubníkov

Koliba BA - HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií a parkovísk, pokládka dlažby na chodníkoch a parkoviskách

Slnečnice - Južné Mesto zóna C3 - HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií a parkovísk,drenáže, pokládka dlažby na chodníkoch a parkoviskách, kladenie obrubníkov.

Atletický ovál Lamač - HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy, kladenie záhonových obrubníkov, zhotovenie doskočiska

Obytný súbor Dúbravy- podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií a parkovísk, pokládka dlažby na chodníkoch a parkoviskách

Bezbarierové Dvojihisko na Slávii- REVITALIZÁCIA – zemné práce, demontáž oceľových stožiarov a zábradlí ,úprava plochy laserovým grédrom,mixovanie zeminy s riečnym kamenivom, realizácia závlah a čerpacej stanice, výsev trávy.

Novares Trnava - HTU, zemnné práce, podkladové vrstvy zo štrkodrvy a CBGM, odvodnenie komunikácií ,drenáže, pokládka dlažby na chodníkoch, kladenie obrubníkov.

ROK 2017

IBV 3B Kamenná cesta - Trnava- cesty, kanalizácia dažďová a splašková,inž. siete, chodníky - rok 2017 –súkromný investor

Obytný súbor Škultétyho II fáza. Spevnené plochy, odvodňovacie žľaby, uličné vpuste. Realizované pre Cesty Nitra a.s. rok 2017

Bytový dom Fuxova –BA – spevnené plochy, odvodňovacie žľaby, uličné vpuste, zámková dlažba, terénne úpravy. Realizavané pre Cesty Nitra. Rok 2017

Parkovisko pre PSA Peugeot – Trnava – dovoz štrkodrvy, úprava do nivelety. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

Staveničná komunikácia Borry Home- dovoz a úprava štrkodrvy do nivelety. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

Rekonštrukcia obecnej cesty Marianka – odvodnenie, chodník, verejné osvetlenie, terénne úpravy. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

IBV 4B – Trnava – CB kryt, dažďová a splašková kanalizácia, IS, chodníky, VO- súkromný investor. Rok 2017

Tréningové centrum AS Trenčín- Ostrov- HTU, drenáže, obrubníky, dovoz štrkodrvy a úprava do nivelety, puzdra pre oplotenie. Realizované pre DEALS MANAGEMENT. Rok 2017

Goodman Senec 1. etapa- rekonštrukcia ciest, drenáže, štrkodrvy, CBGM. Relaizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

ROK 2016

IBV 3B Kamenná cesta - Trnava- cesty, kanalizácia dažďová a splašková,inž. siete, chodníky - rok 2017 –súkromný investor

Obytný súbor Škultétyho II fáza. Spevnené plochy, odvodňovacie žľaby, uličné vpuste. Realizované pre Cesty Nitra a.s. rok 2017

Bytový dom Fuxova –BA – spevnené plochy, odvodňovacie žľaby, uličné vpuste, zámková dlažba, terénne úpravy. Realizavané pre Cesty Nitra. Rok 2017

Parkovisko pre PSA Peugeot – Trnava – dovoz štrkodrvy, úprava do nivelety. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

Staveničná komunikácia Borry Home- dovoz a úprava štrkodrvy do nivelety. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

Rekonštrukcia obecnej cesty Marianka – odvodnenie, chodník, verejné osvetlenie, terénne úpravy. Realizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

IBV 4B – Trnava – CB kryt, dažďová a splašková kanalizácia, IS, chodníky, VO- súkromný investor. Rok 2017

Tréningové centrum AS Trenčín- Ostrov- HTU, drenáže, obrubníky, dovoz štrkodrvy a úprava do nivelety, puzdra pre oplotenie. Realizované pre DEALS MANAGEMENT. Rok 2017

Goodman Senec 1. etapa- rekonštrukcia ciest, drenáže, štrkodrvy, CBGM. Relaizované pre Cesty Nitra. Rok 2017

Roky 2012-2015

Dočasné odstavné pruhy D1 - Trnava-Bratislava, odkopávky zeminy, realizácia konštrukčných vrstiev komplet, zhotovenie krajníc a terénne úpravy, odvodnenie. Realizované pre Cesty Nitra, a.s.

Hala, recyklácia skla Šelpice - spevnené plochy a vnútroareálové komunikácie. Realizované pre Keraming, a.s.

Dočasné odstavné pruhy D1 - Trnava-Bratislava, odkopávky zeminy, realizácia konštrukčných vrstiev komplet, zhotovenie krajníc a terénne úpravy, výkop rygolov, odvodňovacie žľaby, pokládka, svahovanie, obkladanie svahov kameňom. Realizované pre TSS Grade, a.s.

IBV 3 Kamenná cesta - Jazdecká ulica , Trnava- cesty, kanalizácia dažďová a splašková,inž. siete, chodníky - rok 2009 - investor

IBV 4 Kamenná cesta, Trnava - ul. Oskara Čepana- skryvka ornice, cesty, chodníky, inž. siete, kanalizácia dažď a splašková, autobusové zastávky - rok 2012- 2013- investor

Freudenberg Potvorice, etapa 2- vnútroareálová komunikácia, chodníky, rozšírenie parkoviska, odvodňovacie žľaby,dopravné značenie- rok 2013 - subdodávateľ pre Keraming a.s.

Elster Stará Turá , etapa 2- vnútroareálová komunikácia, drenáže - odvodnenia, chodníky, skyvka ornice, gabionový múr, dopravné značenie - rok 2012 - subdodávka pre Keraming a.s

Elster Stará Turá - vnútroareálové úpravy- rozšírenie cesty a chodníkov, dopravné značenie- rok 2014- subdodávka pre Keraming a.s

Jaslovské Bohunice - chodníky- rok 2013 a 2014 , subdodávka pre TSS Grade a.s.

Horné Orešany - dopravné ihrisko- rok 2014 - dodávateľ pre ZŠ Horné Orešany

TMT The Mall Trnava - HTU - zemná stabilizácia - rok 2013 - subdodávka pre Keraming a.s

Rozšírenie cesty - Križovatka na Gagarinovej ulici , Bratislava- rok 2011 - subdodávka pre TSS Grade a.s.

Inergy Lozorno etapa 2 - vnútroareálová komunikácia, parkovisko, odvodnenia, dopravné značenie, terénne úpravy, rok 2012 - subdodávka pre Aquating s.r.o

IBV 3 B jazdecká ulica- kanalizácia, inž. siete, cesty - parkoviská , chodníky- rok 2014 - 2015 - investor

IBV 4 B predĺženie- cesty, kanalizácia, chodníky, inž. siete- rok 2015 - investor

Fremach Kroměříž - vnútro halové úpravy- podkladové vrstvy- rok 2013 - subdodávka pre Keraming a.s

MTF Trnava - HTU ( hrubé terénne úpravy) rok 2013- subdodávka pre Keraming a.s

Regulácia toku Trnávka - dĺžka 1 km- rok 2009 - subdodávka pre SVP Piešťany

Bernolákovo – cyklotrasa – podkladové vrstvy zo štrkodrvy a KSC , rok 2015 – subdodávka pre Swietelsky a.s

Firma TRANSTAV TT – Trnava – výstavba firmy – spevnené plochy, oplotenie , hala rok 2015- 2016– investor

Južné Mesto – Slnečnice – Bratislava – zemná stabilizácia, podkladové vrsty, zámkové dlažby, odvodnenie spevnených plôch - rok 2015 - subdodávka pre Cesty Nitra a.s.

Leoni Slovakia- Trenčianska Teplá - parkoviská zo zámkovej dlažby, oporný múr, dažďová kanalizácia, ORL - rok 2015 –subdodávka pre Cesty Nitra a.s.

ZF Slovakia – Trnava – odhumusovanie pod halu, zhotovenie podkladovej vrstvy zo štrkodrvy – rok 2015 – subdodávka pre PROMA žilina

Rekonštrukcia križovatky Ivánska – Pestovateľská - búracie práce, podkladové vrsty zo ŠD a KSC, odvodnenie komunikácie, kladenie Keselsky obrubníkov, zámkové dlažby, palisády- rok 2015- subdodávka pre Cesty Nitra a.s.

Aquarelax Trnava – parkoviská , odhumusovanie, podkladové vrstvy, zámkové dlažby- rok 2015 – dodávateľ pre Aquarelax spol. s.r.o.

Naše stroje:

KOMATSU PW180

JCB 4CX

VENIERI 1.33B

KOMATSU SK 820

VALEC 12T VV 110

MERCEDES ACTROS 4141

TATRA 815

MERCEDES ACTROS 2640 + TANDEM

MERCEDES ACTROS 2643+TANDEM

MERCEDES AXOR

MERCEDES ACTROS

KOMATSU WB97R

Kategórie, v ktorých je firma zaradená

Poslať dopyt - TRANSTAV TT s.r.o. - Stavebné a zemné práce, autodoprava

Dopytový formulár
Názov (firmy / úradu) *
Pridať prílohy k dopytuPridať prílohy k dopytu  (max. 10MB pre jednu prílohu)
Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Kópia Vášho dopytu bude zaslaná aj na Váš e-mail.
BELLIMPEX s.r.o. - Cesta k bezpečnostiInformačné systémy do obcí a miestRealizácia športovísk a športových povrchovNábytok pre jasle, škôlky a základné školyDetské ihriská, Vonkajšie Fitness, Street Workout, Skate parky, Parkúrové ihriská, Zatrávňovacie rohože, Mestský mobiliárŠPORTOVÉ PROJEKTYIntersystem EU s.r.o. - detské ihriská, fintess ihriskáSAGANSPORT - Všetko pre šport a športoviskáŠtudio-21 plus, s.r.o.Vývoj – výroba – montáž a servis bezdrôtových rozhlasov – varovných systémovOsvetlenie - ozvučenie miest a obcíURBANIX s.r.o. - Pouličné LED osvetlenie, LED osvetlenie športovískMANNET s.r.o. - technika a riešenia pre každéhoKompletná ponuka komunálnej technikyKompletné vybavenie škôlKAPA AUDIO - Professional SoundVerejné osvetlenie - Pema com, s.r.o.Výstavba športových areálovIng. Viera Riljaková - INTERIÉRYBezpečnosť cestnej premávkyStroje pre údržbu a opravu komunikáciíRozhlasová a ozvučovacia technika ELMIK Vráble s.r.o.Zhotovujeme detské ihriská rôznych variáciíPara Invest s.r.o.A J Produkty a.s.Manutan, najväčší obchod s vybavením pre vašu firmu, sklady a dielňuNabíjacie stanice pre elektromobilySTAVREMCSAKOM, spol. s r.o.ŠKOLSKÝ A KANCELÁRSKY NÁBYTOKOdpadové kontajnery, nádrže, nádoby a ďalšie plastové a oceľové výrobkyPredaj, servis a inštalácia nabíjacích staníc pre elektromobilySPORTER ® s.r.o. - športoviská 3. tisícročiaVianočné osvetlenie, svetelné a vianočné dekorácie, prenájom vianočnej výzdoby,3D svetelné dekorácieRenovácia parkietZáhradná, lesná a komunálna technikaŠpecialisti na svetelné dekorácieProfesionálne vokajšie parky a outdoor telocvičneElephant smile,s.r.o.Dekorum s.r.o.Solárne systémy od profesionálov - EU-POWER, s.r.o.Zvislé a vodorovné dopravné značenie, dopravné zariadenieFLORA SERVIS GROUP, s.r.o.Profesionálne LED vianočné osvetlenieŠportové povrchy - ŠPORTFINAL s.r.o.Revízia detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stienMarko MT, s.r.o....riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKOEco Auto s.r.o. - Komunálna technika na elektrický pohon
Slovenský výrobca značkových detských ihrísk - Playsystem s.r.o.Budujeme ihriská na cvičenie s vlastnou váhouVýroba a montáž zariadení detských ihrísk, športovísk, telocvičňového a športového náradia, parkovej i záhradnej architektúryKompletné vybavenie športovískIhriská pre všetky generácie - DEXTRADE Žilina, s.r.o.CERTIFIKOVANÉ MERADLÁ PRE KUCHYŇUFrantišek Křivák - TEROSATBezpečné povrchy pre detské ihriská a športoviskáZáhradná, lesná technika a komunálna technikaZáhradná a komunálna technika - Agroservis spol. s r.o.TeSe s.r.o. - Protišmykové a reflexné páskyRozžiarte Vianoce vo Vašom okolíNajväčší výrobca športovísk na SlovenskuRVL13 - workoutové ihriskáDrevené detské ihriská z agátového drevaMULTIFUNKČNÉ - TENISOVÉ - FUTBALOVÉ IHRISKÁUkazovatele rýchlosti pre bezpečnosť cestnej premávkyŠportové povrchy a detské ihriskáDetské ihriská Play&Fun pre radosť detíSme špecialisti na modernizáciu a výstavbu verejného osvetleniaKontajnery, skladovanie, vybavenie miest a obcí a mnoho inéhoŠkolex s.r.o.ŠKOLÁČIK MAJO - školský nábytokDOPLNKOVÁ EKO ARCHITEKTÚRANávrh a realizácia detských ihrískLeader v predaji komunálnej technikyProfesionálna komunálna technika pre údržbu miest a obcíInteligentné systémy monitorovania a riadenia dopravySlužby pre akékoľvek športovisko alebo ihriskoRealizácia športových staviebProfesionálna technika, závlahyAlex kovový a školský nábytok s.r.o.Nabíjacie stanice pre elektromobilyPekné, funkčné a bezpečné detské ihriskáPopredný európsky výrobca LED modulovHIT HOFMAN, s.r.o.Český výrobca vianočných a svetelných dekoráciíPredaj a prenájom dopravného značeniaSPORT REAL s.r.o.SIGNATECH spol. s r. o.Systémy pre dopravu a bezpečnosťVáš špecialista na kovový nábytokLinea SK, s.r.o.Nádoby a kontajnery na odpad pre komunálnu sféru a firmyŠkolský nábytok Daffer s.r.o.