Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien | Revízie a údržba detských ihrísk, športových ihrísk, telocviční, posilňovní, lezeckých stien a telocvičného náradia

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien | Revízie a údržba detských ihrísk, športových ihrísk, telocviční, posilňovní, lezeckých stien a telocvičného náradia
Revízie a údržba detských ihrísk, športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien, Revízie a opravy športového náradia, Revízie a opravy telocvičného náradiaTelefón: +420 736 536 837
Revízie a údržba detských ihrísk, športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien, Revízie a opravy športového náradia, Revízie a opravy telocvičného náradiaAdresa: Libeř - Radlík 97, 254 01 Jílové u Prahy

Revízie a údržba detských ihrísk, športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien, Revízie a opravy športového náradia, Revízie a opravy telocvičného náradia

Profil firmy

Od roku 2000 jsme ve spolupráci s firmou Sportin Praha působili v oblasti revizí sportovních zařízení, přičemž bylo naší snahou uvést svým zákazníkům všechna revidovaná dětská a sportovní hřiště, posilovny a tělocvičny do souladu s platnými normami ČSN EN.

S postupným vývojem ve společnosti se zpřísňují bezpečnostní požadavky, upravují se znění norem a nařízení a ne vždy stačí provozovatelé sportovních zařízení a dětských hřišť držet krok s právě platnou legislativou. Pro výrobu a užívání tělocvičného nářadí, cvičebních ploch, dětských hřišť a činnost jejich provozovatelů byla vydána řada ČSN platných v souladu s evropskými normami (EN), kde je mj. stanoven i způsob provádění pravidelných revizních technických prohlídek.

Naše nezávislá, certifikovaná firma nabízí všem zájemcům z oblasti školství, dále sportovním organizacím, provozovatelům dětských či sportovních hřišť a posiloven, městským a obecním úřadům spravujících, nebo provozujících herní či sportovní zařízení, provedení inspekcí - revizí v souladu s platnými normami ČSN EN. Stručný přehled související legislativy a vydaných norem je uveden v odkazu Legislativa.

Jako držitelé certifikátů vydaných Českou společností pro jakost (CSQ-CERT) a Registračním a certifikačním orgánem Hospodářské komory ČR (Q-REGISTER) věříme, že uspokojíme všechny zákazníky svou odborností. Jsme připraveni Vám ve vašich záležitostech vždy ochotně pomoci.

Ing. Jiří Čáp

revize.dht@email.cz

736 536 837

Revize

Vstupní kontrola. Před uvedením dětského hřiště či jakéhokoli dalšího sportovního zařízení do provozu se doporučuje provedení vstupní kontroly za účelem zjištění možných závad, které mohou vzniknout nesprávným technologickým postupem při montáži, případně nesprávným umístěním prvku do prostoru. Tuto kontrolu provádí osoba nezávislá na výrobci (revizní technik nebo autorizovaná osoba /státní zkušebna/), která zkušebními kalibrovanými prostředky zjistí případné závady a navrhne způsob jejich odstranění, čímž je ještě před samotným uvedením hřiště či sportovního zařízení do provozu včas a s minimálními náklady eliminovano riziko odpovědnosti provozovatele.

Běžná vizuální kontrola. Tuto kontrolu provádí provozovatel (nebo jím pověřená osoba - školník, tělocvikář, správce herního zařízení, případně odpovědná osoba doprovázející např. děti z MŠ). Při využití veřejného zařízení dětmi z MŠ, ZŠ apod. je třeba toto zařízení a jeho nejbližší okolí předem zkontrolovat minimálně před zahájením herních aktivit dětí. Hrozí zde totiž potenciální zdroje nebezpečí způsobené vandalismem, povětrnostními podmínkami aj. (rozbité lahve a další nebezpečné předměty, zlomené či jinak nefunkční části herních prvků atd.). Interval kontrol závisí na četnosti využití (i při nevyužívání minimálně v rozmezí 1-3 dny), v každém případě však vždy před zahájením herních či sportovních aktivit. V případě nalezení závady je třeba sepsat zápis.

Provozní kontrola. Povinnost provádět provozní kontrolu má na základě platné legislativy provozovatel (nebo jím pověřená osoba - školník, tělocvikář, správce herního zařízení nebo odborná firma) minimálně každé 3 měsíce. Povinnost provádět provozní kontrolu vyplývá rovněž z pokynů výrobce, v jehož kompetenci však není určovat, kdo má kontrolu provádět (v praxi se tak nicméně často děje). Výrobce a dodavatel mohou provádět své vlastní kontroly v rámci záruční doby, které však nelze považovat za provozní kontrolu v tomto smyslu. Herní sestavy, zejména na dětských hřištích, musí být podle normy ČSN EN 1176-7-2009 podrobeny důslednému přezkoušení zaměřenému zejména na:

• pevnost všech spojů (dotáhnout),

• pevnost konstrukce,

• kontrolu skluzných ploch a dalších částí skluzavek,

• kontrolu otočných částí - čepy, klouby (případně promazat),

• kontrolu opotřebení a upevnění řetězů a lan,

• kontrolu dopadových ploch (dorovnat, doplnit),

• kontrolu dřevěných částí na možné poškození a vznik třísek,

• kontrolu stavu dřevěných prvků (zejména z důvodu hniloby, poškozené díly musí být nahrazeny originálními částmi od výrobce, buď výrobcem samotným, případně provozovatelem pověřenou firmou).

O provozní kontrole je třeba vždy sepsat zápis.

Hlavní roční kontrola. Nejdůležitější kontrola, kterou provádí v souladu s metodickým pokynem MŠMT č. j. 37014/2005-25 a metodikami Státního zdravotnického ústavu (1 - Zásady provozu volných hracích ploch a 2 - Metodické doporučení k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a mládeže na dětských a sportovních hřištích i v tělocvičnách) nezávislá certifikovaná osoba "revizní technik v oboru dětských hřišť, sportovních zařízení". Doba od poslední provedené hlavní roční kontroly (revize dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) nesmí přesáhnout 12 měsíců. Při této kontrole se provádí posouzení všech herních prvků, zařízení a dopadových ploch v souladu s požadavky příslušných ČSN EN. Účelem je zjistit jakoukoli změnu bezpečnosti herních a sportovních prvků, zařízení a dopadových ploch.Součástí závěrů kontroly je doporučení případných nápravných opatření, případně i doporučení vyřazení herního či sportovního prvku z užívání. V případě hrubých porušení bezpečnosti může být doporučeno uzavření areálu či jeho části do doby odstranění zjištěných závad. Stejně jako v případě provozní kontroly by měl provozovatel, který zodpovídá za dané zařízení, zadat provedení revize nezávislé odborně kvalifikované osobě, bez ohledu na případné doporučení výrobce. V souladu s ustanoveními v oblasti hospodářské soutěže by nemělo dojít ke kontrole jednoho výrobce druhým, což často vyvolává vleklé soudní spory, při kterých až do okamžiku vyřešení hrozí i uzavření provozovaného areálu - hřiště.

Po provedení roční kontroly musí být vyhotovena závěrečná zpráva a revizní protokol s popisem závad a doporučením k odstranění. Provedení fotodokumentace která bývá přílohou, umožňuje v případě jakýchkoli pochybností dokladovat oprávněnost deklarovaných závad.

Legislativa

Ze značného počtu ČSN EN souvisejících s problematikou revize dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen, posiloven a lezeckých stěn je níže uveden přehled základních tříd norem, které se k dané problematice vztahují.

Normy ze třídy 8390 – Sadovnictví a krajinářství

Normy ze třídy 9402 – Posilovací nářadí a zařízení

Normy ze třídy 9403 – Sportovní a tělocvičné náčiní, nářadí a potřeby

Normy ze třídy 9405 – Zařízení pro tělocvičny, hřiště a dětské hřiště

Normy ze třídy 9409 – Zařízení pro vodní sporty

Normy ze třídy 9420 – Horolezecká výzbroj

Normy ze třídy 9428 – Potřeby pro různé sporty

Normy ze třídy 9430 – Dětské hračky a vozítka

V případě zájmu o tuto problematiku rádi poradíme v otázce řešení jednotlivých sportovních a herních zařízení tak, aby vše po provedené revizi odpovídalo příslušné ČSN EN. Stejně tak poradíme i v případě výkladu zákonů, nařízení, vyhlášek a předpisů vztahujících se k dané oblasti.

Jednotlivé oblasti dané problematiky upravuje řada právních předpisů, mj. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; nařízení vlády č. 19/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky; vyhlášku č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch; metodický pokyn MŠMT č. j. 37014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vydaný na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon); vyhlášku č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; vyhlášku č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky; vyhlášku č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Certifikáty revizního technika

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien 

  Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien

 

Revize dětských hřišť, sportovišť a tělocvičen, ilustrační fotografie

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien 

 Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien  

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien

 Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien 

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien  Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien

Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien   Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien

Kategórie, v ktorých je firma zaradená

Poslať dopyt - Ing. Jiří Čáp - Revízie detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stien

Dopytový formulár
Názov (firmy / úradu) *
Pridať prílohy k dopytuPridať prílohy k dopytu  (max. 10MB pre jednu prílohu)
Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné. Kópia Vášho dopytu bude zaslaná aj na Váš e-mail.
Kontajnery, skladovanie, vybavenie miest a obcí a mnoho inéhoStroje pre údržbu a opravu komunikáciíRealizácia športovísk a športových povrchovNábytok pre jasle, škôlky a základné školyDetské ihriská, Vonkajšie Fitness, Street Workout, Skate parky, Parkúrové ihriská, Zatrávňovacie rohože, Mestský mobiliár20 rokov inovácií pre čistotu našich miest - REDOX s.r.o.Intersystem EU s.r.o. - detské ihriská, fintess ihriskáDetské ihriská, workoutové ihriská, mobiliár, cykloprístreškySAGANSPORT - Všetko pre šport a športoviskáGARDEN TEAM s.r.o.Komplexná ponuka učebných pomôcok pre základné školyOsvetlenie - ozvučenie miest a obcíZáhradná, lesná a komunálna technikaPETONA CZECH s.r.o. Vám ponúka komplexné vybavenie materských, základných, stredných a vysokých škôl.Elephant smile, s.r.o. - Váš výrobca detského a školského nábytku.CSAKOM, spol. s r.o.URBANIX s.r.o. - Pouličné LED osvetlenie, LED osvetlenie športovískEco Auto s.r.o. - Komunálna technika na elektrický pohonZhotovujeme detské ihriská rôznych variáciíVianočné osvetlenie, svetelné a vianočné dekorácie, prenájom vianočnej výzdoby,3D svetelné dekorácieŠportové povrchy - ŠPORTFINAL s.r.o.Komunálna technikaElephant smile,s.r.o.ŠKOLSKÝ A KANCELÁRSKY NÁBYTOKVerejné osvetlenie - Pema com, s.r.o.decoLIGHTING s.r.o. - vianočné osvetlenieKompletné vybavenie škôlRenovácia parkietNajkvalitnejšie vybavenie pre street workout, calisthenicu a parkour.Para Invest s.r.o.Rozhlasová a ozvučovacia technika ELMIK Vráble s.r.o.Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY...riešenia pre VAŠE ŠPORTOVISKOA J Produkty a.s.SPORTER ® s.r.o. - športoviská 3. tisícročiaALEX kovový a školský nábytok s.r.o.Solárne systémy od profesionálov - EU-POWER, s.r.o.Bezpečnosť cestnej premávkyVýstavba športových areálovMarko MT, s.r.o.FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.Revízia detských a športových ihrísk, telocviční, posilňovní a lezeckých stienZvislé a vodorovné dopravné značenie, dopravné zariadenieSTAVREMVývoj – výroba – montáž a servis bezdrôtových rozhlasov – varovných systémovŠpecialisti na svetelné dekorácieOdpadové kontajnery, nádrže, nádoby a ďalšie plastové a oceľové výrobky
Slovenský výrobca značkových detských ihrísk - Playsystem s.r.o.Budujeme ihriská na cvičenie s vlastnou váhouVýroba a montáž zariadení detských ihrísk, športovísk, telocvičňového a športového náradia, parkovej i záhradnej architektúryKompletné vybavenie športovískKompletná ponuka komunálnej technikyNOMiland s.r.o. - Učebné pomôckySIGNATECH spol. s r. o.obec24.sk - digitálne úradné tabuleVýstroj pre váš zážitokŠkolský nábytok Daffer s.r.o.Profesionálna komunálna technika pre údržbu miest a obcíZora-mimex servis s. r. o. Vám ponúka kvalitnú poľnohospodársku, komunálnu a lesnú techniku so záručným a pozáručným servisomŠKOLÁČIK MAJO - školský nábytokLinea SK, s.r.o.Realizácia športových staviebČeský výrobca vianočných a svetelných dekoráciíVáš špecialista na kovový nábytokFrantišek Křivák - TEROSATRozžiarte Vianoce vo Vašom okolíŠportové povrchy a detské ihriskáDOPLNKOVÁ EKO ARCHITEKTÚRAInteligentné systémy monitorovania a riadenia dopravyNávrh a realizácia detských ihrískHIT HOFMAN, s.r.o.CERTIFIKOVANÉ MERADLÁ PRE KUCHYŇUUkazovatele rýchlosti pre bezpečnosť cestnej premávkyDrevené detské ihriská z agátového drevaPekné, funkčné a bezpečné detské ihriskáProfesionálna technika, závlahyREVO hřiště s.r.o. - detské ihriskáMULTIFUNKČNÉ - TENISOVÉ - FUTBALOVÉ IHRISKÁZáhradná a komunálna technika - Agroservis spol. s r.o.Detské ihriská Play&Fun pre radosť detíŠkolex s.r.o.Nabíjacie stanice pre elektromobilyNajväčší výrobca športovísk na SlovenskuSme špecialisti na modernizáciu a výstavbu verejného osvetleniaBezpečné povrchy pre detské ihriská a športoviskáPredaj a prenájom dopravného značenia